Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech MYŚLISZ

Wojciech MYŚLISZ

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 185, przynależność: KWW Samorządowe Porozumienie Gminy Puck

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA DS. SAMORZĄDU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ stała II/7/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 11:43:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-11-22 12:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:13:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:18:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:42:35 Podjęcia uchwaływ sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2018 - 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:46:00 Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Puck do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka, w związku z wyborem z dnia 04 listopada 2018 r. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:49:06 Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Puck, Pana Tadeusza Puszkarczuka na kadencję 2018 – 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:02:26 Przyjęcie porządku obrad. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck - W trakcie głosowania doszło do awarii "Systemu Rada". Radni głosowali za pomocą elektronicznego sprzętu oraz poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący Rady stwierdził, iż głosy oddali wszyscy radni tj. 21 radnych. Jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:38:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:48:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:51:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/46/18 Rady Gminy Puck z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:15:39 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:30:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:56:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:58:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Puck dotacji celowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w roku 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:01:21 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:03:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2019 - 2020 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:09:48 Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:13:13 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:15:05 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:16:57 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno III Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:08:54 Przyjęcie porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:11:30 Przyjęcie protokołu z I sesji zwyczajnej, II sesji nadzwyczajnej i III sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:27:59 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:32:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:40:23 . Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:42:21 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do gminnych i ustalenia ich przebiegu. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:43:24 Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:45:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:48:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Darzlubie. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:52:53 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:54:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rekowo Górne IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:56:15 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo (gazociąg). IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej („Werblinia III”). IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:01:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:08:55 Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:17:21 Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2, 84-107 Starzyno. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 12:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym, Rekowo Górne, ul. Czapiewskiego 1, 84-123 Połchowo. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 12:50:09 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połczynie, ul. Szkolna 21, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 10:09:41 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 10:10:43 Przyjęcie porządku obrad. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:18:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:24:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:26:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:27:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:29:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:31:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019–2021 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sławutówko. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rzucewo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:41:54 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Celbowo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:54:56 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-03-28 10:07:26 Przyjęcie porządku obrad. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:11:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr V/28/19 z dnia 7 marca 2019 r. dot. wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Żelistrzewo). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:33:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Błądzikowie). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:39:05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Puck na lata 2019 – 2021. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:42:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Domatówko. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:44:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 10:08:26 Rozszerzenie porządku obrad. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:13:45 Przyjęcie porządku obrad. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:14:48 Przyjęcie protokołu z IV sesji zwyczajnej, V sesji zwyczajnej i VI sesji nadzwyczajnej Rady. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:35:41 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:41:47 Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2018. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:43:01 Sprawozdanie z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:44:20 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:56:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:38:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne lub kluby dziecięce na terenie Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Starzynie. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/85/2000 Rady Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:46:36 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84 - 100 Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błądzikowo. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatówko. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:52:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:53:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:56:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/144/18 z dnia 8 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:01:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:07:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 12:08:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 12:10:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starzynie. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:27:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:34:13 Opinia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Swarzewie, gdzie zloklizaowany jest budynek Kocham Bałtyk - kto jest za sprzedażą? VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-05-09 15:06:35 Przyjęcie porządku obrad. VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-05-09 15:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-05-09 15:13:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:01:13 Przyjęcie porządku obrad. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:11:13 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie obiektów wraz z wyposażeniem po likwidowanej Szkole Podstawowej w Celbowie. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-06-06 15:57:19 Rozszeszenie porządku obrad. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:19:43 Wydanie opinii w sprawie utworzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Celbowie IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-06-06 16:22:04 Ponowne głosowanie w sprawie dzierżawy gruntu w Swarzewie - zielona plaża. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:58:38 Wniosek Radnej Katarzyny Burchackiej - Klimczuk - rozszerzenie obrad IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:59:41 Wniosek Radnego Arkadiusza Dettlaffa - rozszerzenie obrad IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-07-31 15:07:40 Przyjęcie porządku obrad XI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-07-31 15:13:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-07-31 15:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:08:11 Rozszerzenie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:11:51 Przyjęcie porządku obrad. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:12:41 Przyjęcie protokołu z IX sesji (nadzwyczajnej), X sesji (zwyczajnej) i XI sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:59:02 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:02:44 Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:04:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:10:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:13:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:15:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LI/51/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:18:29 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:22:37 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/146/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Puck oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:26:29 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:29:05 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mechowo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:31:19 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Swarzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:32:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Swarzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:33:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zdrada. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:36:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:38:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne, gmina Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:44:12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Swarzewo „Turystyczne Swarzewo”. XII Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-08-29 12:47:52 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck (Brudzewo – zmiana X). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:50:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:52:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mechowo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:54:09 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Błądzikowo (w rejonie ul. Brzozowej). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino – część północna, gmina Puck, w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:57:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sławutowo („Sławutowo I”). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:58:43 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żelistrzewo (część północna). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:00:14 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Radoszewo (zabudowania). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:12:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Osłonino i fragmentu miejscowości Żelistrzewo XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:13:53 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Smolno i fragmentu miejscowości Sławutówko. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:15:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Błądzikowo i fragmentu miejscowości Żelistrzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:18:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Starzynie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:20:00 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:21:40 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:22:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków w Domatówku których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:24:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie współdziałania z Ochotniczą Strażą Pożąrną w Starzynie. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:48:51 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:49:49 Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:50:38 Informacja o stanie ochrony środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej w Gminie Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:51:22 Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:57:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:59:18 Uchwała uchylająca uchwałę Nr X/73/11 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:01:39 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:02:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łebcz. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Sławutowo. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:06:03 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:08:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:11:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Puck nr VII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz nr XII/120/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:13:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:18:46 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac do wykonania w celu ochrony pomników przyrody . XIII Sesja Rady Gminy Puck za