Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marcin SIKORA

Marcin SIKORA

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 274, przynależność: KWW Samorządowe Porozumienie Gminy Puck

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała II/6/18 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcia uchwaływ sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2018 - 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Puck do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka, w związku z wyborem z dnia 04 listopada 2018 r. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Puck, Pana Tadeusza Puszkarczuka na kadencję 2018 – 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
Przyjęcie porządku obrad. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck - W trakcie głosowania doszło do awarii "Systemu Rada". Radni głosowali za pomocą elektronicznego sprzętu oraz poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący Rady stwierdził, iż głosy oddali wszyscy radni tj. 21 radnych. Jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/46/18 Rady Gminy Puck z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Puck dotacji celowej III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w roku 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2019 - 2020 III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno III Sesja Rady Gminy Puck za
Przyjęcie porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Przyjęcie protokołu z I sesji zwyczajnej, II sesji nadzwyczajnej i III sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Puck za
. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do gminnych i ustalenia ich przebiegu. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Darzlubie. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rekowo Górne IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo (gazociąg). IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej („Werblinia III”). IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2, 84-107 Starzyno. IV Sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym, Rekowo Górne, ul. Czapiewskiego 1, 84-123 Połchowo. IV Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połczynie, ul. Szkolna 21, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Przyjęcie porządku obrad. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019–2021 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sławutówko. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rzucewo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Celbowo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za