Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Puck

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech MYŚLISZ

Wojciech MYŚLISZ

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 185, przynależność: KWW Samorządowe Porozumienie Gminy Puck

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA DS. SAMORZĄDU, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ stała II/7/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 11:43:59 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-11-22 12:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Puck I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:13:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:18:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji na okres kadencji 2018 - 2023 II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:42:35 Podjęcia uchwaływ sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2018 - 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:46:00 Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Puck do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka, w związku z wyborem z dnia 04 listopada 2018 r. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:49:06 Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Puck, Pana Tadeusza Puszkarczuka na kadencję 2018 – 2023. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-28 10:02:26 Przyjęcie porządku obrad. II (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Puck - W trakcie głosowania doszło do awarii "Systemu Rada". Radni głosowali za pomocą elektronicznego sprzętu oraz poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący Rady stwierdził, iż głosy oddali wszyscy radni tj. 21 radnych. Jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały. I sesja VIII kadencji (2018 - 2023) Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:38:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:41:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:48:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 10:51:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/46/18 Rady Gminy Puck z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:15:39 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:30:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:56:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 11:58:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Puck dotacji celowej III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w roku 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:01:21 Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:03:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2019 - 2020 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:09:48 Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:13:13 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:15:05 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko gmina Puck III Sesja Rady Gminy Puck za
2018-12-20 12:16:57 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno III Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:08:54 Przyjęcie porządku obrad. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:11:30 Przyjęcie protokołu z I sesji zwyczajnej, II sesji nadzwyczajnej i III sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:27:59 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:32:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:40:23 . Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:42:21 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do gminnych i ustalenia ich przebiegu. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:43:24 Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:45:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:48:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Darzlubie. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:52:53 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:54:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rekowo Górne IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:56:15 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo (gazociąg). IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 10:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej („Werblinia III”). IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:01:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:08:55 Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 11:17:21 Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2, 84-107 Starzyno. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 12:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym, Rekowo Górne, ul. Czapiewskiego 1, 84-123 Połchowo. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-01-31 12:50:09 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połczynie, ul. Szkolna 21, 84-100 Puck. IV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 10:09:41 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 10:10:43 Przyjęcie porządku obrad. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:18:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:24:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:26:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:27:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:29:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:31:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019–2021 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sławutówko. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rzucewo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:41:54 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Celbowo. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:54:56 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-07 12:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku V zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-03-28 10:07:26 Przyjęcie porządku obrad. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:11:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr V/28/19 z dnia 7 marca 2019 r. dot. wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Żelistrzewo). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:33:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (Błądzikowie). VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:39:05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Puck na lata 2019 – 2021. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:42:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Domatówko. VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-03-28 10:44:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 10:08:26 Rozszerzenie porządku obrad. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:13:45 Przyjęcie porządku obrad. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:14:48 Przyjęcie protokołu z IV sesji zwyczajnej, V sesji zwyczajnej i VI sesji nadzwyczajnej Rady. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:35:41 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:41:47 Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2018. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:43:01 Sprawozdanie z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014-2020. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:44:20 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 10:56:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:38:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne lub kluby dziecięce na terenie Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Starzynie. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/85/2000 Rady Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:46:36 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie, Celbowo 6, 84 - 100 Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błądzikowo. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:50:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatówko. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:52:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:53:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:56:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/144/18 z dnia 8 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:01:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:07:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 12:08:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-04-25 12:10:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starzynie. VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 11:27:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck za
2019-04-25 12:34:13 Opinia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Swarzewie, gdzie zloklizaowany jest budynek Kocham Bałtyk - kto jest za sprzedażą? VII zwyczajna sesja Rady Gminy Puck przeciw
2019-05-09 15:06:35 Przyjęcie porządku obrad. VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-05-09 15:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-05-09 15:13:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:01:13 Przyjęcie porządku obrad. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:11:13 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie obiektów wraz z wyposażeniem po likwidowanej Szkole Podstawowej w Celbowie. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-06-06 15:57:19 Rozszeszenie porządku obrad. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 16:19:43 Wydanie opinii w sprawie utworzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Celbowie IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-06-06 16:22:04 Ponowne głosowanie w sprawie dzierżawy gruntu w Swarzewie - zielona plaża. IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:58:38 Wniosek Radnej Katarzyny Burchackiej - Klimczuk - rozszerzenie obrad IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-06-06 15:59:41 Wniosek Radnego Arkadiusza Dettlaffa - rozszerzenie obrad IX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Puck za
2019-07-31 15:07:40 Przyjęcie porządku obrad XI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-07-31 15:13:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-07-31 15:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:08:11 Rozszerzenie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:11:51 Przyjęcie porządku obrad. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:12:41 Przyjęcie protokołu z IX sesji (nadzwyczajnej), X sesji (zwyczajnej) i XI sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 10:59:02 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:02:44 Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:04:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:10:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:13:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:15:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LI/51/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:18:29 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:22:37 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/146/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Puck oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:26:29 . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:29:05 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mechowo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:31:19 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Swarzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:32:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy w miejscowości Swarzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:33:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zdrada. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:36:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:38:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne, gmina Puck. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:44:12 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Swarzewo „Turystyczne Swarzewo”. XII Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2019-08-29 12:47:52 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck (Brudzewo – zmiana X). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:50:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:52:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mechowo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:54:09 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Błądzikowo (w rejonie ul. Brzozowej). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino – część północna, gmina Puck, w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:57:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sławutowo („Sławutowo I”). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 12:58:43 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żelistrzewo (część północna). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:00:14 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Radoszewo (zabudowania). XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:12:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Osłonino i fragmentu miejscowości Żelistrzewo XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:13:53 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Smolno i fragmentu miejscowości Sławutówko. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:15:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Błądzikowo i fragmentu miejscowości Żelistrzewo. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:18:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Starzynie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:20:00 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:21:40 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:22:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków w Domatówku których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-08-29 13:24:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie współdziałania z Ochotniczą Strażą Pożąrną w Starzynie. XII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:48:51 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:49:49 Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:50:38 Informacja o stanie ochrony środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej w Gminie Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:51:22 Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:57:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 12:59:18 Uchwała uchylająca uchwałę Nr X/73/11 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:01:39 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:02:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łebcz. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Sławutowo. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:06:03 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:08:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Puck. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:11:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Puck nr VII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz nr XII/120/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:13:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-10-03 13:18:46 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac do wykonania w celu ochrony pomników przyrody . XIII Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:10:10 Przyjęcie porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:12:02 Przyjęcie protokołu z XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:43:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 10:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:06:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:07:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:09:52 Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:11:32 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Gnieżdżewo. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łebcz. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:13:59 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Połczyno. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:20:31 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:23:53 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły oraz wykonanie prac polegających na usunięciu posuszu z pozostałych drzew stanowiących pomniki przyrody zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym ( dz. nr 179) w Strzelnie. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:27:34 Podjęcie uchwały w sprawie opinii rady gminy na temat zmiany przebiegu granicy pasa technicznego na terenie gminy Puck. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:29:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:30:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Starzyński Dwór. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:33:01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck, zasad ustalania oraz terminów płatności. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:40:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2020 roku. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-11-07 11:46:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 11:03:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 11:12:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Puck oraz Gminy Miasta Puck. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-05 11:17:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puck na rok szkolny 2019/2020. XV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:07:28 Przyjęcie porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:09:02 Przyjęcie protokołu z XIV sesji zwyczajnej i XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:52:13 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 10:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 11:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 11:36:46 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pucka lata 2020 - 2026. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 11:44:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:07:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:08:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Połczyno. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:12:46 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsca postojowego Kaczy Winkiel. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:14:24 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Puck. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:17:53 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:20:03 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:21:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:26:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:27:57 Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/34/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połczyno. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:35:28 Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę Sutor. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:36:49 Podjecie uchwały w sprawie przesłania petycji wniesionej przez Renetę Sutor dnia 25 listopada 2019 roku organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:38:39 Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:40:04 Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2019-12-19 12:42:28 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy Puck na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Puck za
2020-01-30 10:54:34 Przyjęcie porządku obrad. XVII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-01-30 10:56:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XVII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-01-30 10:59:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XVII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 10:11:14 Przyjęcie zmian w porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 10:13:19 Przyjęcie porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 10:14:14 Przyjęcie protokołu z XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Puck. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 10:42:02 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:19:16 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym, Rekowo Górne, ul. Czapiewskiego 1 XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:21:10 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2, 84 - 107 Starzyno XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:47:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puck na lata 2020- 2024. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:50:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:51:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leśniewo. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 12:52:48 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Sławutowo. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Mrzezino. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:08:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Mrzezino XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:09:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:11:06 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2022 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:15:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:19:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:21:38 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łebcz. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starzyno. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:23:37 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połchowo XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rekowo Górne. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:28:16 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zdrada. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-06 13:54:26 Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Stałych Rady na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-27 09:04:25 Przyjęcie porządku obrad. XIX (nadzwyczajna + wyjazdowa) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-27 09:07:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XIX (nadzwyczajna + wyjazdowa) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-02-27 09:10:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XIX (nadzwyczajna + wyjazdowa) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-03-11 15:02:54 Przyjęcie porządku obrad. XX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-03-11 15:19:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-03-11 15:22:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-04-29 09:58:52 Próbne zdalne logowanie do Systemu Rada Próbne zdalne logowanie do Systemu Rada, wraz z transmisją z Sali Konferencyjnej za
2020-04-30 10:05:20 Potwierdzenie uczestnictwa w XXI sesji Rady Gminy Puck dnia 30 kwietnia 2020 roku. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:20:09 Przyjęcie porządku obrad. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:22:02 Przyjęcie protokołu z XVII (nadzwyczajnej), XVIII sesji zwyczajnej, XIX sesji (nadzwyczajnej połączonej z posiedzeniem wyjazdowym) oraz XX sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:28:14 Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2019. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:30:31 Sprawozdanie z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014 – 2020. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:32:39 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:34:45 Analiza działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:47:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:51:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:57:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 11:01:36 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna z Alei Lipowej (o nr 299) w ciągu drogi powiatowej dz. Nr 176/1 położona w Rzucewie w obrębie geodezyjnym Osłonino stanowiącej pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 75. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 11:05:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2020 roku. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-04-30 10:18:21 Wniosek o wycofanie punktu 13 z proponowanego porządku obrad. XXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online przeciw
2020-05-28 10:03:45 Potwierdzenie uczestnictwa w XXII sesji Rady Gminy Puck dnia 28 maja 2020 roku. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 10:09:03 Wniosek o wycofanie punktu 8 z proponowanego porządku obrad. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 10:12:37 Przyjęcie porządku obrad. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 10:14:40 Przyjęcie protokołu z XXI (zdalnej - online) sesji Rady Gminy Puck. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 10:49:34 Sprawozdanie z działalności Wójta XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 10:54:26 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:00:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:06:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:15:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błądzikowo. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:19:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelno. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:25:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie (dz. nr 105/5). XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:29:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie (dz. nr 106/6). XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:32:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie (dz. nr 443/2). XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:35:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Darzlubie. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:39:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzewo, gmina Puck. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:42:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1510G w Mechowie. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:51:04 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo – część północna. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:59:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul Polną. XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 12:05:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck (Sławutowo – zmiana nr XI). XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-05-28 11:13:04 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck - aktualizacja z roku 2019 XXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-07-09 10:11:03 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 10:12:03 Przyjęcie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 10:12:50 Przyjęcie protokołu z XXII (zdalnej - online) sesji Rady Gminy Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 10:46:17 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 11:08:29 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 11:39:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 11:41:24 Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:22:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:27:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:29:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:31:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puck na rok szkolny 2020/2021. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Łebcz. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:36:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:37:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatówko. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:39:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Werblinia. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:40:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:41:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyński Dwór. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:43:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno, gmina Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:45:07 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:46:17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Sławutowo ("Sławutowo II"). XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:47:53 Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa układu drogowego z połączeniem obiektów handlowo - produkcyjnych i ul. Słonecznej do układu dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniem DW 216 w Rekowie Górnym". XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 12:50:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/19 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 13:22:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/24/20 Rady Gminy Puck z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-07-09 13:25:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXIII Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 10:09:17 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 10:10:00 Przyjęcie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 10:11:53 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Puck. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 10:27:17 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 11:30:30 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Puck XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:12:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:15:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:17:53 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/116/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Starzynie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:19:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łebcz. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swarzewo. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:22:11 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Puck do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:23:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie Puck w języku kaszubskim. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:24:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:26:57 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 4 szt. lipy drobnolistnej ( o nr 25, 31, 132, 134), drzewa z gatunku wierzba iwa ( o nr 57) , drzewa z gatunku dąb szypułkowy (o nr 133) rosnących w Alei Lipowej w ciągu drogi powiatowej dz. nr 176/1 położona w Rzucewie w obrębie geodezyjnym Osłonino stanowiącej pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 75. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:28:30 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Władysławowo przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Władysławowo. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-08-27 12:35:59 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę Sutor. XXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2020-09-22 14:12:02 Przyjęcie porządku obrad. XXV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-09-22 14:29:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-09-22 14:30:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-09-22 14:33:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-09-22 14:37:20 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krokowa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Krokowa. XXV (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2020-10-29 10:04:24 Potwierdzenie uczestnictwa w XXVI sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 29 października 2020 roku. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 10:14:14 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 10:17:00 Przyjęcie porządku obrad. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 10:19:11 Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 10:53:23 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami w okresie od dnia 27.08.2020 do dnia 28.10.2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 10:56:43 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 10:58:11 Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:00:15 Informacja o stanie ochrony środowiska na terenie Gminie Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:01:44 Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:04:34 Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:22:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:27:29 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:32:34 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck (dz. 269/12). XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:53:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck (dz. 427/151). XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:57:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno, gmina Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 11:59:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Połczyno. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne, gmina Puck. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:06:54 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:10:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brudzewo. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:12:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Domatowo. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:14:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gnieżdżewo. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mieroszyno. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:19:41 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połczyno. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:24:58 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelistrzewo. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:29:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelistrzewo. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:34:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino – część północna, gmina Puck, w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:39:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia – w rejonie ulicy Leśnej („Werblinia III”). XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2021 roku. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:50:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:53:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Domatówko. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:57:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1508G w Domatowie. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 12:59:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanku w Połczynie których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2020-10-29 13:03:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Puck, wobec skierowanego projektu zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie zwierząt, zwanej „Piątka dla zwierząt” do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, po poprawkach przyjętych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. XXVI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online przeciw
2020-11-26 10:07:08 Potwierdzenie uczestnictwa w XXVII sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 26 listopada 2020 roku. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:18:46 Przyjęcie porządku obrad. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:21:00 Przyjęcie protokołu z XXVI (zdalnej - online) sesji Rady Gminy Puck. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:43:45 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:50:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:57:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 10:59:56 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Puck do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:04:34 Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia zgody na przejęcie od Powiatu Puckiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:09:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:13:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:16:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyński Dwór. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:21:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Puck, dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą w Pucku. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym przeciw
2020-11-26 11:24:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:28:23 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:38:16 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021-2028. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:43:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-11-26 11:46:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Wójta Gminy Puck w sprawie nadzoru nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku. XXVII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:01:42 Potwierdzenie uczestnictwa w XXVIII sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 30 grudnia 2020 roku. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:06:30 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:07:56 Przyjęcie porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:09:12 Przyjęcie protokołu z XXVII (zdalnej - online) sesji Rady Gminy Puck. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:29:12 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:33:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 10:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:20:08 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021 – 2031. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:30:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:32:38 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:34:40 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:36:32 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/69/20 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:37:56 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:39:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2021 – 2025. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:41:34 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:44:02 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2020-12-30 11:47:08 Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Puck na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-02-04 10:04:34 Przyjęcie porządku obrad. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 10:05:27 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Puck. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 10:23:19 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami od dnia 4.01.2021 r. do dnia 3.02.2021 r. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 10:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 10:30:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 10:33:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 10:35:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 11:03:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 11:07:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 11:11:12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 11:14:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck”. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-04 11:44:41 Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Stałych Rady na 2021 rok. XXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-02-25 15:01:40 Potwierdzenie uczestnictwa w XXX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 25 lutego 2021 r. XXX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-02-25 15:08:33 Przyjęcie porządku obrad. XXX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-02-25 15:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-02-25 15:24:24 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXX (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:00:43 Potwierdzenie uczestnictwa w XXXI sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 25 marca 2021 roku XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:08:57 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:11:00 Przyjęcie porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:14:16 Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:37:16 Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:51:04 Przyjęcie Sprawozdania opisowego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2020. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:53:04 Przyjęcie Sprawozdania końcowego z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2014 – 2020. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 10:54:07 Przyjęcie Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej (na realizację przewozów pasażerskich). XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej (na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Senior+ w Pucku) XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:16:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym wstrzymał się
2021-03-25 11:18:52 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:24:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:31:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:37:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błądzikowo. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:39:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Błądzikowo. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:41:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyno. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:44:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2021 roku. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:48:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:49:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanku w Rekowie Górnym, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck, udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:51:44 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (dz. nr 632/1). XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:53:44 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Brudzewo (dz. nr 147/22, 147/23, 147/26, 147/29 i 147/30). XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 11:56:18 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Błądzikowo – zabudowa wsi. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-03-25 12:07:48 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi z dnia 18.12.2020 r. L.dz. 19702/20 na działanie Wójta Gminy Puck. XXXI Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:02:09 Potwierdzenie uczestnictwa w XXXII sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 29 kwietnia 2021 roku XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:06:21 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:09:02 Przyjęcie porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:10:15 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Puck. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:34:27 Przyjęcie sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:49:30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 10:54:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:00:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:01:42 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (Bluszcz pospolity) rosnącego w leśnictwie Darzlubie (Oddz. 143 C – nr rej. 1005). XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:14:31 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030, w tym trybu jej konsultacji. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:29:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Domatówko. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Błądzikowo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:37:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatówko XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:40:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brudzewo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:42:34 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gnieżdżewo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:45:25 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kaczyniec. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:46:27 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mechowo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osłonino. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:50:24 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelistrzewo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-04-29 11:51:50 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Radoszewo. XXXII Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym za
2021-05-27 10:09:30 Przyjęcie porządku obrad. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-05-27 10:13:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-05-27 10:14:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-05-27 10:18:50 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Celbowie. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-05-27 10:21:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-05-27 10:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-05-27 10:25:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. XXXIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 10:15:38 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 10:16:21 Przyjęcie porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 10:17:31 Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck, XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 12:46:12 Przyjecie Sprawozdania z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 13:23:36 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 13:24:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck za rok 2020. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 13:53:32 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 13:54:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 13:55:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 13:59:41 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Łebczu w przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łebczu. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:00:59 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rekowo Górne. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:03:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:04:31 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997roku Prawo energetyczne. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:05:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:06:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzewo, gmina Puck XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:07:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko, gmina Puck. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:08:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:09:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:12:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Połczyno. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puck. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:15:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśniewo oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Puck. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:41:01 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-06-17 14:42:11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca osiedla Dana w Łebczu. XXXIV Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:01:49 Przyjęcie porządku obrad. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/54/21 Rady Gminy Puck z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:13:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:14:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:21:38 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puck” do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:23:17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puck na rok szkolny 2021/2022. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:25:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, ustalonej uchwałą Nr X/68/19 Rady Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 r. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-07-23 12:28:07 Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck. XXXV (Nadzyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-08-20 10:02:00 Potwierdzenie uczestnictwa w XXXVI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 20 sierpnia 2021 roku. XXXVI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2021-08-20 10:19:04 Przyjęcie porządku obrad. XXXVI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2021-08-20 10:23:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXVI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2021-08-20 10:27:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXVI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck w trybie zdalnym - online za
2021-09-30 10:07:46 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:08:39 Przyjęcie porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:10:29 Przyjęcie protokołu z XXXIV; XXXV (nadzwyczajnej); XXXVI (nadzwyczajnej) oraz XXXVII - Uroczystej sesji Rady Gminy Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:44:34 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:46:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:51:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:52:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:53:56 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie w drodze darowizny przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błądzikowo. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Brudzewo, gmina Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:56:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 10:58:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:29:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/146/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Puck oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:29:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyński Dwór. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:31:52 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:34:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Widlino, obręb Sławutowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/105/09 z dnia 30.10.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 03.02.2010r., nr 15, poz. 260). XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:36:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały nr XIV/137/19 Rady Gminy Puck z dnia 7 listopada 2019r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Gnieżdżewo. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:46:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/94/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:47:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:48:53 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puck” do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:51:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Puck, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 12:11:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani …… na działanie Wójta Gminy Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 12:14:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania wniosku Pana …… odnośnie zmiany nazwy miejscowości w Gminie Puck. XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-09-30 11:41:23 Poprawka wniesiona dot par. 7 ust. 2 pkt. "E" w uchwale XII/94/19 XXXVIII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:13:51 Przyjęcie porządku obrad. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:16:07 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Puck. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:46:13 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:47:29 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:48:07 Ocena stopnia realizacji zadań inwestycyjnych. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:51:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:56:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:57:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:58:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck (dz. nr 290). XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 10:59:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck (dz. nr 316). XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:00:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brudzewo. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:02:26 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łebcz. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:03:30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławutowo. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:04:37 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starzyno. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:06:21 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Werblinia. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:07:20 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelistrzewo. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:08:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Zdrada. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:30:58 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Osłonino. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:35:10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2022 roku. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:40:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:41:12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:42:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/129/20 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:56:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania wniosku Pana … odnośnie zmiany nazwy rzeki w Gminie Puck. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-10-28 11:58:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcie skargi Pana … na działanie Wójta Gminy Puck. XXXIX Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:10:05 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad - wycofanie pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Swarzewo, gmina Puck. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:11:01 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad - wprowadzenie trzech projektów uchwał - pkt. 17; 18; 19. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:11:32 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:12:17 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Puck XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:48:23 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:50:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:58:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 10:59:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2022. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:02:06 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:03:42 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:05:09 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Domatówko. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:05:45 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gnieżdżewo. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:06:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Werblinia. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Puck za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Stałych Rady. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:12:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Puck. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:32:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Puck na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:34:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:36:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:38:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Puck z Gminą Władysławowo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Skandynawskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z DW 216". XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-11-30 11:50:26 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania wniosku Pani ................... odnośnie sprawy sieci światłowodowej i gazowej w miejscowości Osłonino, w Gminie Puck. XL Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-09 10:08:00 Przyjęcie porządku obrad. XLI ( nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-09 10:17:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XLI ( nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-09 10:20:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLI ( nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-09 10:24:01 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XLI ( nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-09 10:25:45 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLI ( nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:05:25 Przyjęcie porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:06:11 Przyjęcie protokołu z XL i XLI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:21:50 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:23:12 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLI/137/21 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:29:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021 - 2031. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 10:32:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2021 rok. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:00:18 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2022 - 2031. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2022 rok. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:22:28 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:23:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:26:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/136/21 Rady Gminy Puck z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXI/13/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:28:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXI/14/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2021-12-30 11:31:46 Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Puck na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:04:35 Potwierdzenie uczestnictwa w XLIII sesji Rady Gminy Puck w trybie zdalnym dnia 11 lutego 2022 roku. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:10:05 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad - wprowadzenie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Puck. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:11:37 Przyjęcie porządku obrad. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:14:46 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Puck. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:37:13 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta w okresie między sesjami. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:50:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. pkt. 5 XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:54:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. pkt. 6 XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 10:58:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2022 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:09:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/116/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Starzynie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Łebczu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łebczu poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:15:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:19:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:24:10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z obszaru gminy Puck. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:30:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Puck. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:34:30 Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Puck za 2021 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:39:45 Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady za 2021 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-02-11 11:43:10 Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady na 2022 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 10:08:36 Przyjęcie porządku obrad. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 10:09:35 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Puck. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 10:45:07 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta w okresie między sesjami. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:19:19 Przyjęcie sprawozdania opisowego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku za rok 2021. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:20:44 Przyjęcie sprawozdania z realizacji celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021- 2028. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:21:31 Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:22:23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:24:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:26:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:30:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:31:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Puck na lata 2022-2024. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:32:54 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:34:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2022 roku XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:35:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Brudzewo. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:37:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Osłonino. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:38:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:39:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo, gmina Puck. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:41:46 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łebcz, Gnieżdżewo, Werblinia, Połczyno zatwierdzonego uchwałą Nr X/83/03 Rady Gminy Puck z dnia 28.08.2003 r. ( Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 02.02.2004 r., nr 12, poz. 225). XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:42:56 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:45:39 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Domatówko. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:47:23 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Leśniewo. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:48:48 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połchowo. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:50:22 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połchowo. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:51:31 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rekowo Górne. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:52:47 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Smolno. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:53:41 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starzyno. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:55:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatówko. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 12:57:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulic w miejscowości Łebcz. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadania nazwy ulicy w miejscowości Połczyno. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:03:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca handlu przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:05:40 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły stanowiącego pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym (dz. nr 179) w Strzelnie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:07:18 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły stanowiącego pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym (dz. nr 179) w Strzelnie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:09:03 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły stanowiącego pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym (dz. nr 179) w Strzelnie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:10:48 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły stanowiącego pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym (dz. nr 179) w Strzelnie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:12:24 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły stanowiących pomniki przyrody zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 696 na cmentarzu parafialnym ( dz. nr 179) w Strzelnie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:13:52 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2022-2030. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:15:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:17:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:20:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:21:13 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1442G w Brudzewie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-03-31 13:23:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/47/21 Rady Gminy Puck z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Celbowie. XLIV Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:08:59 Przyjęcie zmian w proponowanym porządku obrad - wprowadzenie trzech projektów uchwał - Punkt 22, 23 i 24. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:09:42 Przyjęcie porządku obrad. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:10:27 Przyjęcie protokołu z XLIV oraz XLV (nadzwyczajnej – zdalnej online) sesji Rady Gminy Puck. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:36:24 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:37:55 Informacja- Promocja i turystyka Gminy Puck, Plan działania OKSiT na rok 2022. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:39:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 10:43:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Puck na 2022 rok. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 11:59:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 11:59:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 12:01:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Werblinia. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 12:02:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 12:04:24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gnieżdżewo w rejonie ul. Bpa Dominika - część zachodnia. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 12:06:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Sławutowo („Sławutowo III”). XLVI Sesja Rady Gminy Puck wstrzymał się
2022-05-26 12:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Sławutowo („Sławutowo II”). XLVI Sesja Rady Gminy Puck przeciw
2022-05-26 12:13:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną. XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 12:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia („Werblinia II”). XLVI Sesja Rady Gminy Puck za
2022-05-26 12:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puck do realizacji przedsięwzięcia strategicznego dla województwa pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” w zakresie promocji Produktu Turystycznego.